Weer bezuinigen of beter besteden?

Ondanks ver dichtgetimmerde afspraken tussen rijk en gemeenten blijkt het gemeentefonds nog steeds fors te fluctueren (zie eerdere artikel in Binnenlands Bestuur). Zagen we de afgelopen tijd weer een toename van de uitkering aan gemeenten nu zijn de vooruitzichten weer naar beneden bijgesteld. Dat betekent voor de nieuwe coalities die zich na de gemeenteraadsverkiezingen vorm(d)en een minder gunstig financieel kader maar de veelal net gesloten coalitie- of college-akkoorden zullen niet meteen worden opengebroken. Eens te meer reden voor gemeenten om de eigen structurele uitgaven te beheersen en zo mogelijk te beperken. Dat geldt voor alle beleidsterreinen en juist het slechten van de muren tussen beleidsterreinen biedt kansen. Inwoners denken niet in afgeschermde budgetten en willen gewoon prettig samenleven in een daartoe ingerichte omgeving. Daarmee mag er wel eens meer energie (en wellicht ook geld) gestoken worden in andere dan de traditionele faciliteiten. En dat betekent tegelijk ook minder geld in door de inwoners minder belangrijk gevonden voorzieningen. Minder uniformiteit en doen waar in een bepaalde situatie echt behoefte aan is levert kansen op: ‘Meer waarde(ring) voor minder geld’. Het kan als we luisteren en vertrouwen.

Wilt u weten of van gedachten wisselen over hoe YOURange beleidsterreinen aan elkaar verbindt en zo meer maatschappelijke waarde uit investeringen in de openbare ruimte haalt, mail dan gerust naar Info@YOURange.nl of bel met 0297-74 51 70.